Ogólne Warunki Handlowe

Stan: 03/2018r.

1. Zakres obowiązywania

Wszystkie dostawy, usługi i oferty firmy Kampmann podlegają wyłącznie postanowieniom niniejszych warunków handlowych firmy Kampmann. Stanowią one również element składowy wszystkich umów zawieranych przez firmę Kampmann z Zamawiającym.

 

Warunki handlowe Zamawiającego lub stron trzecich nie mają zastosowania nawet wtedy, gdy Kampmann w danym przypadku nie wyrazi na nie swojego sprzeciwu.

 

2. Oferta i zawieranie umów

 

Nasze oferty pozostają niewiążące. Dodatkowe ustalenia ustne są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Zamówienia są wiążące dla Zamawiającego na okres dwóch tygodni. Umowa dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy Kampmann przyjmie zamówienie, wysyłając potwierdzenie zlecenia lub realizując dostawę w określonym czasie.

 

3. Ceny i płatność
3.1 Podane przez nas ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT wg stawki obowiązującej w momencie dostawy oraz koszty transportu, opakowania i wysyłki w przypadku realizacji dostawy towaru na miejsce świadczenia wskazane przez Zamawiającego.

 

W przypadku umów o stałe dostawy, dostawy na żądanie lub dostawy sukcesywne stosowane są ceny sprzedaży obowiązujące w dniu dostawy z doliczeniem podanych wyżej kosztów dodatkowych, np. podatku VAT, kosztów transportu, opakowania i wysyłki.

 

W przypadku realizacji dostaw po pierwotnie przyjętym terminie z winy Zamawiającego i jednoczesnego zwiększenia od tego czasu kosztów wynagrodzeń i kosztów materiałowych lub cen poddostawców jesteśmy uprawnieni do analogicznego procentowego podniesienia cen.

 

Potwierdzone ceny obowiązują jedynie dla danego zlecenia i nie są wiążące dla późniejszych zamówień.

 

3.2 Kwota faktury płatna jest bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu dostawy, jednak nie później niż w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury. Dla zachowania terminu zapłaty decydująca jest data wpływu należności na nasze konto. Nie udziela się ewentualnych uzgodnionych skont, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą za wcześniejsze dostawy. W przypadku zwłoki w zapłacie doliczamy odsetki w wysokości 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej. Zastrzega się prawo do dochodzenia szkody o większej wysokości. W przypadku zwłoki w zapłacie należności przysługuje nam prawo do kwoty ryczałtowej w wysokości 40,00 €, która zostanie zaliczona na poczet należnego odszkodowania, o ile szkoda zostanie uzasadniona kosztami postępowania sądowego. W przypadku zwłoki w płatności zafakturowanych kwot dotyczących poprzednich dostaw kwota kolejnej faktury ma natychmiastowy termin wymagalności w momencie otrzymania dostawy. Ten zapis obowiązuje również w przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o upadłość.

 

3.3 Zamawiający może dokonać kompensaty z roszczeniami wzajemnymi tylko wtedy, gdy roszczenia te zostały uznane za prawomocne lub są bezsporne. Prawo zatrzymania zgodnie z przepisami ustawowymi jest wyłączone z tego zakazu.


Dostawa / Przeniesienie ryzyka
4.1 Dostawy realizowane są zasadniczo loco fabryka Kampmann.

 

4.2 Okres realizacji dostawy i terminy dostaw podawane przez firmę Kampmann mają jedynie charakter orientacyjny, chyba że wyraźnie zostały ustalone na piśmie jako terminy sztywne.

 

4.3 W razie uzgodnienia organizacji wysyłki przez Kampmann okres realizacji dostawy lub termin dostawy oznacza moment przekazania towaru przewoźnikowi. Z chwilą przekazania przewoźnikowi zakupionego towaru ryzyko przechodzi na Zamawiającego. Nie obowiązują zasady Incoterms.

 

4.4 Kampmann jest uprawniony do świadczenia dostaw częściowych tylko wtedy, gdy są one do przyjęcia przez Zamawiającego. Może to mieć miejsce wtedy, gdy Zamawiający może wykorzystać dostawę częściową w ramach umownego przeznaczenia, gdy zapewniona jest dostawa pozostałego towaru oraz nie spowoduje to powstania u Zamawiającego żadnych znacznych nadmiernych nakładów lub dodatkowych kosztów, chyba że Kampmann zadeklaruje przejęcie tych kosztów.

 

4.5 Kampmann ponosi odpowiedzialność za brak możliwości realizacji dostawy lub zwłokę w dostawie, jeżeli nastąpią one z winy firmy Kampmann. Zawinieniem nie jest wystąpienie siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

 

4.6 Kampmann może odmówić dostawy w przypadku stwierdzenia po zawarciu umowy, że roszczenie o świadczenie wzajemne jest zagrożone w wyniku braku zdolności do realizacji świadczenia ze strony Zamawiającego, chyba że Zamawiający złoży zabezpieczenie w adekwatnym terminie wskazanym przez firmę Kampmann, po którego upływie Kampmann może odstąpić od umowy.

 

4.7 Zamawiający może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych w razie zwłoki w dostawie, gdy zwłoka nastąpiła z winy firmy Kampmann i gdy wyznaczono firmie Kampmann na piśmie dodatkowy czas wynoszący co najmniej 14 dni (§ 314 ust. 2 BGB). Nie wiąże się z tym zmiana ciężaru dowodowego na niekorzyść Zamawiającego. Odpowiedzialność firmy Kampmann w przypadku braku lub zwłoki w dostawie regulują postanowienia punktu 6.6.

 

4.8 Jeżeli postanowienia odrębnej umowy z Zamawiającym nie stanowią inaczej, zakupiony i dostarczony przez firmę Kampmann towar bez wad nie podlega zwrotowi.

 

5. Zastrzeżenie prawa własności

5.1 Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu wypełnienia przez Zamawiającego wszystkich przysługujących nam ze jego strony obecnie lub w przyszłości roszczeń (włącznie z kwotami salda z rachunku bieżącego, stanowiącymi należność), wynikających z działalności handlowej (towary zastrzeżone).

 

5.2 Zamawiający jest uprawniony do zbycia towaru zastrzeżonego w drodze prawidłowego obrotu handlowego przy zastosowaniu cesji powstałych z tego tytułu należności, o ile nie pozostaje on w zwłoce z zapłatą. Zabronione jest zastawianie lub dokonywanie przewłaszczenia na zabezpieczenie towarów przez Klienta. Celem zabezpieczenia Zamawiający już teraz dokonuje na nas cesji należności powstałych z dalszej odsprzedaży lub z tytułu innej podstawy prawnej (np. wypadek ubezpieczeniowy, niedozwolone działanie) w całej ich wysokości, a odnoszących się do towaru zastrzeżonego. W przypadku odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej wraz z innymi nie należącymi do nas towarami bez dalszej obróbki, a także po obróbce lub połączeniu, cesja należności z tytułu sprzedaży obowiązuje jedynie w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. Cesja ta jest przez nas przyjęta.

 

5.3 Na żądanie Zamawiający jest zobowiązany podać nam nazwy swoich dłużników oraz zawiadomić o wysokości należności wynikających z faktur. Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia towarów objętych zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej od straty i uszkodzenia. W przypadku dochodzenia przez nas praw wynikających z zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej w przypadku działań Zamawiającego niezgodnych z postanowieniami umowy mamy prawo wkroczyć do pomieszczeń Zamawiającego i przejąć zastrzeżone towary.

 

5.4 Zobowiązujemy się do zwolnienia zabezpieczeń przysługujących nam z tytułu powyższych postanowień, jeżeli w przypadku zastosowania wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczanej należności o co najmniej 10%.

 

6. Rękojmia i odpowiedzialność
6.1 Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia – również zapakowanego – towaru pod kątem widocznych wad niezwłocznie po jego otrzymaniu i pisemnego zgłoszenia ich firmie Kampmann w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania towaru z podaniem zastrzeżeń możliwych do zweryfikowania. Wady, które nie zostały rozpoznane podczas starannej kontroli, należy zgłosić firmie Kampmann na piśmie w ten sam sposób i w tym samym czasie od ich wykrycia.

W przypadku zakupu towaru wysyłanego do Zamawiającego winien on zgłosić widoczne wady transportowe na piśmie natychmiast po odbiorze towaru przewoźnikowi lub firmie Kampmann, jeśli wysyłka realizowana była na ryzyko firmy Kampmann.

 

6.2 Jeśli dostarczony towar jest wadliwy, Kampmann ma prawo do wyboru sposobu świadczenia uzupełniającego, tzn. usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Realizowane przez nas świadczenie uzupełniające jest dopiero wtedy uznane za nieskuteczne, jeśli istniejąca wada nie została usunięta również po drugiej próbie świadczenia uzupełniającego. Prawa Zamawiającego do odmowy lub braku akceptacji świadczenia uzupełniającego w przypadku jego niepowodzenia pozostają nienaruszone.

 

6.3 Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad rzeczowych przedawniają się po upływie 12 miesięcy. Zapis ten nie obowiązuje, o ile ustawa zgodnie z § 438 ust. 1. punkt 2, § 445 b ust. 3, § 79 ust. 1, § 634 a ust. 1 fed. kodeksu cywilnego (BGB) przewiduje dłuższy okres oraz w przypadkach utraty życia, obrażeń ciała, uszczerbków na zdrowiu, w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia zobowiązań bądź w razie podstępnego zatajenia wad. Przepisy ustawowe o zawieszeniu biegu i wznowieniu biegu terminów pozostają nienaruszone.

 

6.4 Towar podlegający sprzedaży nie jest uznawany za wadliwy w przypadku nieznacznego odchylenia od ustalonej jakości, w szczególności w zakresie koloru i wykonania, w przypadku naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obróbki, konserwacji bądź z powodu szczególnych czynników zewnętrznych.

 

6.5 Ponosimy odpowiedzialność zawsze w przypadkach przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt za zawinione przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pomocników wykonawczych szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, oraz z tytułu szkód wynikających działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa firmy Kampmann, jej przedstawicieli ustawowych lub pomocników wykonawczych.

 

6.6 W przypadku lekkiego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność poza przypadkami wymienionymi w punkcie 6.5 wyłącznie w razie naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy. Nasza odpowiedzialność ogranicza się w tym przypadku przy szkodach rzeczowych i majątkowych do szkód wynikających z typowej umowy i szkód przewidywalnych. W przypadku zwłoki i/lub nieprawidłowej dostawy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze poza przypadkami wymienionymi w punkcie 6.5 umowy.

 

6.7 Przedstawiane przez nas propozycje rodzaju zastosowania czy eksploatacji naszych produktów nie nalezą do naszego planowego zakresu świadczeń i nie ponosimy odpowiedzialności wykraczającej poza opis produktu.

 

7. Usługi wykonawcze i dostawy w ramach umowy o dzieło

Umowa o dzieło występuje tylko wtedy, gdy firmie Kampmann powierzono realizację dostawy wraz z montażem części konstrukcyjnych wyprodukowanych przez firmę Kampmann, np. sufitowych promienników płytowych, kanałów podłogowych lub sufitów chłodzących. W takim przypadku zobowiązania gwarancyjne Kampmann ograniczone są do okresu dwóch lat, licząc od momentu odbioru towaru. Nie można odmówić odbioru towaru ze względu na wystąpienie nieistotnej wady.

W innych przypadkach, w których Kampmann realizuje jedynie dostawę produkowanych ruchomych części konstrukcyjnych i części instalacyjnych, zastosowanie ma prawo o umowach sprzedaży towarów z uwzględnieniem powyższych ogólnych warunków handlowych firmy Kampmann.

 

8. Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość sądu i postanowienia końcowe
8.1 W przypadku dostaw miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wysyłki, w przypadku płatności – siedziba firmy Kampmann.

 

8.2 Jeżeli Zamawiającym jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny, wówczas sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy – również sporów dotyczących prawa wekslowego i czekowego – jest, według naszego uznania, sąd właściwy dla siedziby naszej firmy lub siedziby Zamawiającego. To samo obowiązuje w przypadku, gdy Zamawiający nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu na terenie Niemiec lub gdy nie jest znane jego miejsce zamieszkania bądź stałe miejsce pobytu w momencie wniesienia powództwa.

 

8.3 Wobec wszystkich umów pomiędzy Zamawiającym a naszą firmą obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wykluczeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

Download: Ogólne Warunki Handlowe, stan: Luty 2017 r.