Rozporządzenie w sprawie czynników chłodniczych w celu ograniczenia zmian klimatycznych

Rozporządzenie F-gazowe (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia

by ograniczyć grożące ryzyko zmian klimatycznych, kraje uprzemysłowione uzgodniły ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050 (począwszy od 1990 r.). W znacznej mierze na efekt cieplarniany wpływają (oprócz wielu innych źródeł) gazy F, czyli gazy fluorowane. Działanie tych gazów w momencie ich przedostania się do atmosfery jest często o 1000 razy (i więcej) gorsze niż emisja porównywalnej ilości CO2.

 

Parlament Europejski wcześnie rozpoznał negatywny wpływ gazów F i już w 2006 r. wydał odpowiednie, ograniczające rozporządzenie (WE nr 842/2006). Z dniem 01.01.2015 r. zostanie ono zastąpione nowym Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014, które znacznie zaostrza wymogi w przedmiotowym zakresie.

 

Nowe rozporządzenie ponownie wprowadza jeszcze większą redukcję emisji gazów F. Gazy F obejmują praktycznie wszystkie aktualnie powszechnie stosowane czynniki chłodnicze do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zastosowanie niektórych z tych czynników chłodniczych zostanie bezpośrednio zabronione w określonych terminach, koszt innych znacznie się zwiększy w wyniku „phase down” (limit dopuszczony do obrotu).

 

Niekorzystne oddziaływanie czynnika chłodniczego w przypadku jego uwolnienia do środowiska odzwierciedla tzw. wartość GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). Wartość ta informuje, ilekroć gorsze jest oddziaływanie emisji czynnika chłodniczego w porównaniu z emisją jednego kilograma CO2. Przykład: jeżeli wartość GWP czynnika chłodniczego wynosi 1490, oznacza to, że wpływ uwolnienia jednego kilograma tego czynnika do atmosfery jest 1490 razy gorszy od wpływu tej samej uwolnionej ilości CO2.

 

Bezpośrednie zakazy dla nowych instalacji:

Data zakazu Dotyczy Maks. dopuszczona wartość GWP Np. czynnik chłodniczy
1.1.2015 Urządzenia chłodnicze w gospodarstwach domowych  150 R134a, R404A
1.1.2020

Przemysłowe szafy chłodnicze, chłodziarki i zamrażarki skrzyniowe

 2500 R404A
1.1.2022

Przemysłowe szafy chłodnicze, chłodziarki i zamrażarki skrzyniowe

 150 R134a, R404A
1.1.2020

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, np. systemy chłodnicze w supermarketach lub chłodnie

 2500 R404A
1.1.2020

Przenośne urządzenia chłodnicze

 150 R407C, R410A
1.1.2022

Wieloczęściowe urządzenia chłodnicze, np. instalacje w supermarketach

 150 R134a, R404A, R410A
1.1.2025

Klimatyzatory typu split, np. do użytku domowego (pojemność czynnika chłodniczego poniżej 3 kg)

 750 R407C, R410A
Rozporządzenie zawiera częściowo inne definicje lub wyjątki. Podano je tutaj w uproszczonej i skróconej postaci, aby wyjaśnić daną problematykę. Odsyłamy do rozporządzenia w celu zapoznania się z dokładnymi definicjami.

 

 

Bezpośrednie zakazy użycia czynników chłodniczych do konserwacji i utrzymania sprawności technicznej:

Data zakazu

Dotyczy

Maks. dopuszczona wartość GWP

Np. czynnik chłodniczy

1.1.2020

Uzupełnianie nowego czynnika chłodniczego przy urządzeniach chłodniczych o pojemności 40 t ekwiwalentu CO2. Np. pojemność 10,2 kg

2500

R404A
1.1.2029

Tak jak wcześniej, jednak od podanego terminu nie można zasadniczo napełniać urządzenia przy takiej wartości GWP lub wyższej (również dotyczy recyklingu)

2500

R404A
Rozporządzenie zawiera częściowo inne definicje lub wyjątki. Podano je tutaj w uproszczonej i skróconej postaci, aby wyjaśnić daną problematykę. Odsyłamy do rozporządzenia w celu zapoznania się z dokładnymi definicjami.

 

Oprócz wspomnianych bezpośrednich zakazów nowością jest przeprowadzanie nakazanych kontroli szczelności. Określają one ustawowo zalecaną częstotliwość kontroli nieszczelności w urządzeniach chłodniczych i/lub klimatyzacjach. Okres przechowywania dokumentów kontrolnych wynosi co najmniej 5 lat. Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli i dokumentację.

 

Częstotliwość zależy przy tym od ekwiwalentnej pojemności CO2. Czyli pojemności czynnika chłodniczego instalacji pomnożonej przez GWP czynnika chłodniczego.

 

Czynnik chłodniczy

Kontrola roczna*

Kontrola półroczna*

Kontrola kwartalna*

R 134a

od 3,5 kg

od 35 kg od 350 kg
R 404a

od 1,3 kg

od 13 kg od 130 kg
R 407C

od 2,8 kg

od 28 kg od 280 kg
R 410A

od 2,4 kg

od 24 kg od 240 kg

Rozporządzenie zawiera częściowo inne definicje lub wyjątki. Podano je tutaj w uproszczonej i skróconej postaci, aby wyjaśnić daną problematykę. Odsyłamy do rozporządzenia w celu zapoznania się z dokładnymi definicjami.

 

* Częstotliwość może się dwukrotnie wydłużyć w przypadku zastosowania automatycznych systemów kontroli wycieków.

 

Wszystkie czynniki chłodnicze są objęte dodatkowo tzw. scenariuszem phase down. Zgodnie z nim następuje stopniowa redukcja rocznej całkowitej ilości gazów F, które można wprowadzić do obrotu. Ilość całkowita odnosi się przy tym do średniej ilości wyliczonej z lat 2009-2012, wprowadzonej do obrotu lub wytworzonej na terenie UE. We wspomnianych okresach wolno wprowadzać do obrotu lub produkować odpowiednio mniejszy limit liczony ekwiwalentem CO2.

 

Rok

2015 2016-17 2018-20 2021-23 2024-26 2027-29 2030

Redukcja o

100 % 7 % 37 % 55 % 69 % 76 % 79 %

 

Oczekuje się, że przez redukcję znajdującej się w obrocie dopuszczonej ilości czynnika chłodniczego nastąpi bardzo znaczny wzrost ceny za kilogram czynnika chłodniczego, a poprzez zastosowanie phase down oraz wymienionych wyżej zakazów przyszłość będzie należeć do czynników chłodniczych o niskiej wartości GWP. Są to w szczególności „naturalne” czynniki chłodnicze, np. CO2, propan itp. Niestety czynniki te posiadają szereg niekorzystnych cech, np. bardzo wysokie ciśnienie (CO2) lub palność (propan).

 

Te właściwości wraz z oczekiwanym wzrostem cen za kilogram czynnika chłodniczego będą determinować narastający trend, zmierzający do mniejszych pojemności. Mniejsze pojemności pojawią się przede wszystkim w systemach, które przenoszą energię chłodniczą na system nośników, takich jak woda (np. wytwornice wody lodowej). Instalacje z bardzo rozgałęzionym systemem przewodów rurowych, wypełniane w całości czynnikiem chłodniczym, staną się w przyszłości rozwiązaniem o raczej niskim potencjale ekonomicznym.

 

(Streszczenie ma charakter poglądowy i nie zawiera wszystkich informacji szczegółowych. Obejmuje uproszczone wnioski, formułowane przez Kampmann GmbH. Szczegóły znajdują się w wymienionym oryginalnym rozporządzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność czy poprawność tych informacji.)

 

Pobierz artykuł w formacie PDF.

 


 

Znaleźć odpowiednie chłodzenie produktów tutaj.

 

Produkty chłodnicze