Ogólne Warunki Handlowe

Kampmann HVAC sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy

[dalej jako Ogólne Warunki Handlowe]

                                             

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do każdej umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług (dalej jako Umowa), jakie są zawierane przez spółkę Kampmann HVAC sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy (99-100), ul. Lotnicza 21F, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000807320, NIP: 5070096172, REGON: 384577992 (dalej jako Kampmann HVAC) z kontrahentem, zawierającym taką umowę wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą (dalej jako Zamawiający).
 2. Ogólne Warunki Handlowe nie mają zastosowania do konsumentów.
 3. Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralny element składowy każdej oferty, cennika oraz Umowy, zawieranej przez Kampmann HVAC.
 4. Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich etapów czynności prawnych stanowiących procedurę składania zamówień i ich realizacji. Zamawiający uznaje Ogólne Warunki Handlowe za wiążące w momencie złożenia zamówienia, zapytania ofertowego, zawarcia Umowy, lub podjęcia innej formy współpracy.
 5. Ogólne Warunki Handlowe są dostępne przed zawarciem Umowy, w formie pisemnej, w siedzibie Kampmann HVAC. Ogólne Warunki Handlowe udostępniane są również w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, do pobrania ze strony internetowej www.kampmann.pl lub jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej przez Kampmann HVAC.
 6. O ile strony Umowy nie postanowią inaczej, ewentualne ogólne warunki handlowe, regulaminy, wzory umów czy regulaminów Zamawiającego nie będą miały zastosowania w stosunkach prawnych z Kampmann HVAC, także wówczas, gdy Kampmann HVAC nie wyrazi oświadczenia o ich odrzuceniu.

II. Zawieranie Umów

 1. Umowa jest zawierana na zasadach i trybie opisanych w Ogólnych Warunkach Handlowych. Wymiana korespondencji – oświadczeń dotyczących zawarcia Umowy pomiędzy Kampmann HVAC a Zamawiającym odbywać się może pisemnie – w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej, jako wiadomość e-mail. Przyjmuje się, iż osoba która złożyła oświadczenie w imieniu Kampmann HVAC albo Zamawiającego była upoważniona do składania wiążących oświadczeń woli tego rodzaju co złożone oświadczenie.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Kampmann HVAC (przyjęcie oferty).
 3. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.kampmann.pl lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@kampmann.pl . Złożenie przez Zamawiającego zamówienia jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Handlowych.
 4. Zamówienie wiąże Zamawiającego przez okres 7 dni roboczych od momentu jego złożenia. Kampmann HVAC potwierdzi przyjęcie zamówienia od Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania albo poinformuje Zamawiającego o braku możliwości przyjęcia zamówienia wskazując przyczyny. Brak ww. oświadczenia Kampmann HVAC w ww. terminie oznacza brak przyjęcia zamówienia i Umowa nie zostaje zawarta. Kampmann HVAC informując Zamawiającego, iż nie przyjmuje zamówienia, może złożyć Zamawiającemu zmodyfikowane warunki realizacji zamówienia (kontroferta); w takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przyjęcia przez Zamawiającego kontroferty. Brak potwierdzenia przyjęcia kontroferty w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania, oznacza brak jej przyjęcia i Umowa nie zostaje zawarta.
 5. Jakiekolwiek ustalenia ustne poczynione między Kampmann HVAC oraz Zamawiającym są wiążące, tylko w przypadku niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej, – w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej, jako wiadomość e-mail.

III. Ceny oraz warunki płatności

 1. Sprzedaż towarów oraz usług następuje każdorazowo według cen netto obowiązujących na dzień zawarcia Umowy. Ceny publikowane na stronie internetowej www.kampmann.pl, w katalogach towarów, cennikach, nominowane są w walucie PLN. Do cen określonych powyżej, każdorazowo należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
 2. Cena obowiązuje wyłącznie dla danej Umowy (zamówienia), co jest tożsame z możliwością jej zmiany w przypadku późniejszej Umowy (zamówienia).
 3. O ile nie ustalono odmiennie, ceny Kampmann HVAC obejmują koszty opakowania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w obrocie handlowym i odpowiadający właściwości towaru.
 4. Termin płatności określony jest każdorazowo na fakturze VAT, a jeśli nie został termin tam określony, to płatność następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Kampmann HVAC może uzależnić realizacje zamówienia od dokonania przez Zamawiającego przedpłaty na poczet zamówionego towaru (usługi) lub wniesienia zaliczki w ustalonej między stronami wysokości i terminie. Brak wpłaty zaliczki (przedpłaty) uprawnia Kampmann HVAC do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na wpłatę zaliczki (przedpłaty). Odstąpienie od Umowy przez Kampmann HVAC nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wobec Kampmann HVAC.
 5. Zapłatę (wpłatę zaliczki/przedpłaty) uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Kampmann HVAC.
 6. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń wierzytelności z należności wynikających z faktur VAT wystawionych przez Kampmann HVAC wyłącznie, gdy wynikają one z prawomocnego orzeczenia sądowego.

IV. Dostawy

 1. Termin i miejsce wydania lub dostawy towaru określony zostaje w Umowie.
 2. W przypadku, gdy towar miałby zostać dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, transport organizuje Kampmann HVAC. Obowiązek rozładunku spoczywa na Zamawiającym.
 3. Kampmann HVAC ponosi koszty dostawy jedynie przy zamówieniach, których wartość przekracza 12.000 PLN; w pozostałych przypadkach koszt dostawy (transportu) ponosi Zamawiający wg stawek i warunków określonych w Umowie, chyba, że oferta przewiduje inaczej. W szczególnych przypadkach w ofercie zostaną wyliczone koszty transportu.
 4. Kampmann HVAC jest uprawniony do realizacji dostaw częściowych przy uwzględnieniu interesów Zamawiającego. Dostawa częściowa jest dopuszczalna, zwłaszcza, gdy zapewniona jest dostawa pozostałego towaru oraz nie spowoduje to powstania u Zamawiającego nadmiernych nakładów lub dodatkowych kosztów, z wyjątkiem, gdy Kampmann HVAC pisemnie zadeklaruje przejęcie tych kosztów.
 5. Siła wyższa, wymagania prawne, i inne niezawinione przez Kampmann HVAC okoliczności, w szczególności takie, jak zakłócenia komunikacyjne, spory pracownicze, niedobory środków transportowych, strajk, blokady dróg, braki w dostawach energii elektrycznej, opóźnienia dostaw od kooperantów (producentów towaru), szkody pożarowe, zwalniają Kampmann HVAC z obowiązku dostawy przez cały okres ich występowania. Kampmann HVAC w takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub niemożności spełniania świadczenia. Opóźnienie lub brak realizacji zamówienia w powyższych warunkach nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wobec Kampmann HVAC.
 6. Kampmann HVAC przysługuje uprawnienie do odmowy wykonania zamówienia na rzecz Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia po zawarciu Umowy, iż roszczenie o świadczenie wzajemne jest zagrożone w wyniku braku zdolności do realizacji świadczenia ze strony Zamawiającego, chyba że Zamawiający złoży stosowne zabezpieczenie w terminie 5 dni roboczych od informacji Kampmann HVAC o zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie realizacji zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu, wskazanego w zdaniu poprzednim Kampmann HVAC przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Odstąpienie od Umowy przez Kampmann HVAC w powyższym przypadku nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wobec Kampmann HVAC.
 7. W przypadku, gdy towar odbierany jest przez Zamawiającego z magazynu Kampmann HVAC, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru oraz ciężary i korzyści związane z towarem przechodzą na Zamawiającego z momentem wydania mu towaru z magazynu. Podobna zasada obowiązuje, gdy towar odbierany jest z magazynu Kampmann HVAC przez przewoźnika działającego na zlecenie Zamawiającego.
 8. W przypadku, gdy towar dostarczany jest przez Kampmann HVAC lub dostawa realizowana jest przez przewoźnika działającego na zlecenie Kampmann HVAC, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru oraz ciężary i korzyści związane z towarem przechodzą na Zamawiającego z momentem podstawienia środka transportu w miejscu ustalonym w Umowie, do rozładunku przez Zamawiającego.
 9. Jeśli w momencie rozładunku - odbioru towaru Zamawiający stwierdzi braki ilościowe, uszkodzenia towaru lub naruszenia opakowań, uprawdopodobniające uszkodzenie towaru, jest zobowiązany opisać zastrzeżenia, stwierdzone nieprawidłowości w liście przewozowym oraz niezwłocznie powiadomić o tym Kampmann HVAC oraz przewoźnika. Brak dopełnienia tych czynności, oznacza rezygnację Zamawiającego z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi lub dotyczących uzupełniania ilości dostarczonego towaru.

V. Rękojmia. Gwarancja. Odpowiedzialność

 1. Kampmann HVAC zapewnia o tym, iż oferowane towary są dobrej jakości i wolne od wad fizycznych. Kampmann HVAC odpowiada wobec Zamawiającego, gdy dostarczony towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, określoną w umowie, wynikającą z okoliczności lub z przeznaczenia towaru, lub jeśli towar nie ma właściwości, o których istnieniu Kampmann HVAC zapewniał, albo jeśli towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym (Rękojmia za wady fizyczne).
 2. W przypadku, gdy dostarczony Zamawiającemu towar okaże się wadliwy, Kampmann HVAC, wg swego wyboru, usunie wadę lub dostarczy Zamawiającemu towaru wolny od wad – w terminie stosownym do charakteru i istoty wady uwzgledniającym ewentualną konieczność zamówienia potrzebnego do naprawy (wymiany) materiału, części, elementu, itp., w tym sprowadzanego z zagranicy niezbędnego do usunięcia wady. O przewidywanym terminie dostarczenia towaru wolnego od wad albo usunięcia wady, Kampmann HVAC powiadomi Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu charakteru i istoty wady.
 3. Zamawiający ma obowiązek starannego sprawdzenia towaru pod kątem widocznych wad niezwłocznie po jego otrzymaniu i niezwłocznego pisemnego zgłoszenia ujawnionych podczas tego sprawdzania wad Kampmann HVAC; w sytuacji gdy wada wyszła na jaw dopiero później – Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Kampmann HVAC niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od momentu ujawnienia wady (Reklamacja). Ww. zawiadomienie składane przez Zamawiającego powinno dokładnie opisywać stwierdzoną wadliwość, zawierać dokumentację fotograficzna obrazującą (o ile jest to możliwe) zgłaszaną wadę, aby możliwym było rozpoznanie zgłaszanej wadliwości przez Kampmann HVAC. Niedochowanie terminu zawiadomienia, o którym mowa powyżej, oraz obowiązku zbadania towaru skutkuje utratą przez Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku wątpliwości Zamawiający zobowiązany jest wykazać dochowanie powyższych czynności i terminu reklamacji.
 4. Odpowiedzialność Kampmann HVAC z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasa w przypadku odsprzedaży towaru przez Zamawiającego lub zużycia towaru przez Zamawiającego w zwykłym toku jego działalności i użytkowania towaru, jednak w każdym przypadku nie później niż z upływem 2 lat od wydania towaru Zamawiającemu.
 5. Wyłączone jest stosowanie ogólnych warunków odpowiedzialności Kampmann HVAC z tytułu rękojmi za wady fizyczne określone w Dziale II Tytułu XI Księgi III Kodeksu Cywilnego.
 6. Towary oferowane przez Kampmann HVAC objęte są gwarancją producenta, na warunkach i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej (dokumencie gwarancyjnym) wydanej Zamawiającemu wraz z towarem (Gwarancja).
 7. Kampmann HVAC nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub użytkowania towaru przez Zamawiającego, jak też osoby trzecie. Odpowiedzialność Kampmann HVAC w każdym przypadku ograniczona jest do wartości dostarczonego towaru.

VI. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakiekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków Handlowych zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby Ogólne Warunki Handlowe obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Handlowymi zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków Handlowych wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy lub w zw. z treścią Ogólnych Warunków Handlowych będą rozstrzygane polubownie; w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze polubownej, wszelkie spory będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Kampmann HVAC.
 4. Każda ze Stron zobowiązuje się zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w związku z Umową, w tym dotyczące osób będących jej stroną, wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, a także innych osób, którymi Strony Umowy posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony Umowy w celu zawarcia i wykonania Umowy i w zakresie niezbędnym dla kontynuacji współpracy.
 5. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Handlowych a treścią zawartej Umowy, pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych Warunków Handlowych przyznaje się postanowieniom Umowy, pod warunkiem, że Umowa została uzgodniona i potwierdzona w formie pisemnej. Za formę pisemną uznaje się w tym zakresie również korespondencję e-mail prowadzona przez Strony.
 6. Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1.1.2020 r.

Ogólne Warunki Handlowe 01/2022