Nowe rozporządzenie w sprawie czynników chłodniczych w celu ograniczenia zmian klimatycznych

Aktualny stan i wpływ rozporządzenia w sprawie F-gazów


F-gazy, PFAS i inne – jakie zmiany prawne wchodzą w życie w 2024 r.?
Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (rozporządzenie w sprawie F-gazów), które uchyla rozporządzenie (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Aktualne rozporządzenie w sprawie F-gazów zawiera między innymi zakaz stosowania F-gazów oraz zakaz wprowadzania do obrotu produktów zawierających te gazy.

Rozporządzenie nr 517/2014 ma na celu redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do 2030 roku do około 35 mln ton ekwiwalentu CO2, aby walczyć ze zmianami klimatu. W celu aktualizacji rozporządzenia w sprawie F-gazów, 5 października 2023 r. zawarto trójstronne porozumienie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ostateczna treść porozumienia Parlamentu Europejskiego i Rady jest spodziewana w pierwszym kwartale 2024.

Nie określono jeszcze dokładnej daty. Nie należy na tej podstawie wnioskować, że nastąpią jeszcze zmiany w obecnych publikacjach i porozumieniach. Zmiana rozporządzenia o F-gazach wchodzi w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a określone jej punkty od zdefiniowanych dat.


Co zawiera rozporządzenie o F-gazach z 2015 r.?

F-gazy obejmują niemal wszystkie aktualnie powszechnie stosowane czynniki chłodnicze do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. W 2015 r. ustalono, że niektóre z tych czynników chłodniczych od określonego punktu czasowego będą bezpośrednio zabronione, a ceny innych znacznie wzrosną ze względu na tzw. fazę „phase down” (wycofywania).

Parlament Europejski od lat stara się ograniczyć efekt cieplarniany m.in. za pomocą „rozporządzenia w sprawie F-gazów”. Zmniejszenie ilości wytwarzanych F-gazów ma być realizowane etapami do 2032 roku, w którym to do obrotu będzie wolno wprowadzić tylko 14 procent średniej z lat 2009–2014 – i to przy rosnącym rynku chłodzenia i klimatyzacji.

Rok

2015

2016-17

2018-20

2021-23

2024-26

2027-29

2030

Redukcja o

0 %

7 %

37 %

55 %

69 %

76 %

79 %

Na początek, rozporządzenie w sprawie F-gazów z 2015 r. doprowadziło od 2017 roku do gwałtownego wzrostu cen czynników chłodniczych. Ustabilizowały się już jednak one ponownie na średnim poziomie.

Wzrost ceny czynników chłodniczych
Niektóre czynniki chłodnicze dla instalacji chłodniczych z powodu ustanowienia kwot produkcyjnych w ramach „phase down” pod koniec 2017 roku nie były już dostępne.

Rozwiązania i alternatywy dla czynników chłodniczych

Inaczej niż w systemach bezpośredniego odparowywania, w których czynnik chłodniczy przepływa rurociągiem z jednostki zewnętrznej do ostatniej jednostki wewnętrznej, w przypadku wytwornic wody lodowej i pomp ciepła Kampmann jest on stosowany tylko w samej wytwornicy. Dzięki temu ilość czynnika chłodniczego jest znacznie mniejsza, a możliwe punkty wycieku są zredukowane.

Zakazy stosowania niektórych F-gazów sprawiają, że częściej stosowane są czynniki chłodnicze o niskich współczynnikach GWP (Global Warming Potential). Są to głównie „naturalne” czynniki chłodnicze, takie jak CO2 czy propan. Propan wyróżnia się wyjątkowo niską wartością GWP wynoszącą zaledwie 3/kg.

Dalszy wzrost cen za kilogram czynnika chłodniczego każe spodziewać się trendu preferującego niewielkie ilości używane do napełniania. Instalacje z bardzo rozgałęzionym systemem przewodów rurowych staną się w przyszłości rozwiązaniem o niskim potencjale ekonomicznym. Jedną z przyjaznych dla środowiska alternatyw są wytwornice wody lodowej, w których energia chłodnicza jest przekazywana na nośnik, jakim jest woda.

Kampmann sprzedaje wszystkie standardowe modele pomp ciepła i wytwornic wody lodowej serii KaClima z czynnikiem chłodniczym R32. R32 cechuje się szczególną wydajnością w obiegu czynnika chłodniczego, dzięki czemu wytwornice wody lodowej.pompy ciepła zależnie od modelu osiągają klasę wydajności A++ lub A+++ i zagwarantowana jest bezpieczna praca przy temperaturach zewnętrznych do -25°C (ogrzewanie) lub -5°C (chłodzenie).

Z użyciem czynnika chłodniczego R32 można zmniejszyć ilości napełniania o nawet 30% w porównaniu z R410A. Dodatkową zaletę stanowi fakt, że urządzenia z większych serii trzeba rzadziej kontrolować pod kątem szczelności. W przypadku mniejszych serii konieczność kontroli szczelności zostaje zupełnie wyeliminowana. Urządzenia pracują z regulowanymi bezstopniowo wentylatorami EC oraz sprężarką inwerterową o zakresie regulacji od 20 do 100%. Możliwy jest również tryb pracy ze zredukowanym poziomem hałasu, np. w nocy.

Firma Kampmann jest już teraz dobrze przygotowana na przyszłość. Aby spełnić wkrótce wchodzące w życie przepisy, wszystkie produkowane urządzenia KaClima będą stopniowo przestawiane na pracę z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 (propanem).


Pompy ciepła i wytwornice wody lodowej

Centralne zasilanie urządzeń niecentralnych i centralnych energią grzewczą i chłodniczą w sposób przyjazny dla środowiska.


→ Dowiedz się więcej